Krosno dla mieszkańców - Założyciele i regulamin
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 Lista
założycieli stowarzyszenia o nazwie
„STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA ”
 
Lp.
Nazwisko i Imię
1.
Juszczak Jan
2.
Tenerowicz Marek
3.
Habrat Józef
4.
Kucharski Andrzej


REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
 
„STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA ”
 
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCOW MIASTA KROSNA”. W dalszej treści regulaminu nazywane jest Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krosno. Oficjalny adres Stowarzyszenia:                38-400 Krosno ul. Czajkowskiego 52, jest jednocześnie adresem do korespondencji.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej o następującej treści: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCOW MIASTA KROSNA /Stowarzyszenie Zwykłe/ 38-400 Krosno ul. Czajkowskiego 52.
 5. Stowarzyszenie ma prawo ustalić znak graficzny zgodny z przepisami prawa.
 6. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej ogółu członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób zainteresowanych działalnością społeczną na rzecz promocji i rozwoju miasta, jego historią oraz współpracą z samorządem terytorialnym.
 8.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele społecznie i nieodpłatnie następującymi działaniami i środkami:
a)     działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy o mieście Krośnie i jego okolicach,
b)     działanie na rzecz zachowania substancji zabytkowej Krosna i jego okolic,
c)      gromadzenie materiałów i eksponatów dotyczących Krosna i jego okolic,
d)     utrzymywanie więzi z dawnymi mieszkańcami Krosna i jego okolic,
e)     inicjowanie przedsięwzięć związanych z promocją Krosna i jego okolic,
f)        współpraca z samorządem lokalnym, władzami lokalnymi, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Krosna i jego okolic,
 1. Członkiem może zostać każda osoba pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść udział w urzeczywistnienie celu Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o wstąpieniu.
 
 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a/ dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
b/ śmierci członka,
c/ nieopłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 1. Koordynatorem działalności Stowarzyszenia jest – wybrany przez wszystkich członków – Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie w osobie Jana Juszczaka, zamieszkałego przy ul. Łukasiewicza 50 w Krośnie.
 2. Uchwały dotyczące pracy Stowarzyszenia podejmuje zebranie wszystkich jego członków. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje środki na prowadzenie swojej działalności wyłącznie ze składek członkowskich, zbieranych w miarę potrzeb.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=