Krosno dla mieszkańców - Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 


O D E Z W A - I N F O R M A C J A

do Sz. Mieszkańców  Krosna

 

Szanowni Obywatele.

 

    Władze miasta Krosna postanowiły sprzedać pod zabudowę przemysłową duże tereny wyłączone z krośnieńskiego lotniska w wyniku zmiany jego granic. Jednak z materiałów źródłowych wynika, że część terenów pod lotnisko zostało przejętych w trybie wywłaszczeniowym w latach 1930-tych. Funkcjonowało wtedy wojskowe lotnisko szkolne p.n. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. W czasie wojny lotnisko zostało zdobyte przez niemieckie siły okupacyjne i również pod przymusem poszerzone o znaczny areał ziem prywatnych właścicieli. Istnieją dokumenty, że po wojnie państwo przejęło w drodze wywłaszczeń tereny na funkcjonowanie lotniska. Taki stan i areał lotniska po wojnie był użytkowany przez Aeroklub pełniący określone zadania odpowiadające celom obronności Kraju. Stan prawny terenu lotniska nie był w tym czasie do końca ustalony.

    Wielkie zainteresowanie inwestorów atrakcyjnymi terenami lotniska pojawiło się po roku 1990-tym i od tego czasu włodarze miasta podejmują intensywne działania dla stworzenia warunków do odpłatnego zbycia części obszaru lotniska z zyskiem. Aktualnie rozgrywa się finał sprzedały areału ponad 40 hektarów ziemi lotniskowej od str. południowej dla  inwestorów związanych z Mielecką Wolną Strefą Ekonomiczną de facto dobrze prosperujących spółek i firm mających zamiar pomnażać swój kapitał.

 

Jak te działania wyglądają w obliczu obowiązującego prawa ?

Otóż od wielu lat obowiązuje ustawa Sejmu RP o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997r. której fragment przytaczamy.

Rozdział 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( wybrane fragmenty ) mówi:

 

„Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 

Art. 136. 1. Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137, chyba że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złoży wniosku o zwrot tej nieruchomości.

2. W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

3. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do części nieruchomości nabytej w drodze umowy zgodnie z art. 113 ust. 3.

5. W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Art. 137. 1. Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo

2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 kpt. 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała cześć.

Art. 138. 1. Jeżeli nieruchomość lub jej część podlegająca zwrotowi została oddana w trwały zarząd lub została obciążona prawem użytkowania, prawa te wygasają z dniem, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Przepis art. 90 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Najem, dzierżawa lub użyczenie zwracanej nieruchomości wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna.

Art. 139. Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu.

Art. 140. 
1.
 W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.   
 2. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa. 
  3. Jeżeli zwrotowi podlega część wywłaszczonej nieruchomości, zwracaną kwotę odszkodowania ustala się proporcjonalnie do powierzchni tej części nieruchomości………….” koniec fr. ustawy

 

    Informacją o tym chcemy trafić do wszystkich zainteresowanych możliwością odzyskania własności przejętych na cele lotniskowe ziem swoich przodków wynikającą z przytoczonej ustawy, jak też do tych którzy dysponują wiedzą lub dokumentami dotyczącymi wywłaszczeń i przejęciami ziem pod lotnisko krośnieńskie, a którym nie jest obojętne praworządne życie w naszym Kraju.

    Mamy przekonanie co do tego, że skoro ziemie pod lotnisko zostały przejęte na cele obronności kraju to w myśl przytoczonej ustawy jego parcelacja i zbywanie na cele komercyjne rażąco narusza prawa obywateli - zwłaszcza byłych właścicieli terenów dzisiejszego  lotniska.

     Zainteresowanym służymy pomocą.                                                                                           Informacje i kontakty można zgłaszać pod nr Tel.  728 261 379.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 34158 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=