Krosno dla mieszkańców - Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 
Rada Miasta Krosna  podjęła między innymi następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie zaleceń  pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, dotyczących intensyfikacji działań dotyczących przygotowania dokumentacji  inwestycyjnej skutecznie  rozwiązującej problem  komunikacji  na skrzyżowaniu ul.  Piłsudskiego  z  ul.  Krakowską.

/ Nie jest zrozumiałe  dlaczego Komisja  nie zaleciła, rozwiązania również  ważnego problemu to jest skrzyżowania ul. Klejówki  z torami kolejowymi,  czyli słynnej już „ zetki”.

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010r.

Zmiany  budżetu są  uchwalane praktycznie na każdej sesji Rady.

- Uchwała  w sprawie określenia  organizacji i trybu  Miejskiej Rady Działalności  Pożytku publicznego, oraz trybu powołania jej członków.

Według uchwały Rada ma być 12- to osobowa. Sześciu członków ma być powołane z organów  samorządowych, to znaczy 3-ch przedstawicieli  powołuje Przewodniczący  Rady Miasta , a  3-ch z organu wykonawczego powołuje Prezydent. Pozostałych  6-ciu  wskazuje również Prezydent na wniosek organizacji pozarządowych. Rada  jak to  głosi chwała

będzie organem konsultacyjnym i opiniodawczym w myśl ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada będzie podejmować uchwały zwykłą większością  głosów. Niewątpliwie będzie to samodzielne  gremium uchwalające  bardzo obiektywne opinie.  

-Uchwała w sprawie; uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  STARE MIASTO”.

Uchwalenie Planu  jest niewątpliwie  celowe i potrzebne. Plan został przez Radę  bezdyskusyjnie uchwalony. Prezydent nie uwzględnił  20 uwag mieszkańców. Rada  jest władna uwagi mieszkańców odrzucić lub  przyjąć.   Uwagi  mieszkańców  dotyczące między innymi usunięcia z planu dwupasmowej  drogi,  która ma początek w planowanym obszarze STARE MIASTO1, a mająca łączyć ul. Niepodległości z ul. Grodzką  i zarazem będąca  początkiem planowanej  ul. Łukaszewicza II, zostały  przez  Koalicję  Samorządne Krosno- Platforma Obywatelska –SLD  na wniosek  Prezydenta  odrzucone.   Na 21 Radnych za  przyjęciem uwag mieszkańców głosował tylko    7-mio  osobowy  Klub PiS.  Radnym koalicyjnym nie przeszkadzało nawet to, że materiały dotyczące nieuwzględnionych  przez Prezydenta  uwag  wraz z uzasadnieniem, zostały  dostarczone  w czasie rozpoczęcia sesji , co jest niezgodne ze Statutem Rady, ponieważ materiały na Radę powinny być  dostarczane na 7-em dni przed  sesją.

Takie  ignorowanie  Statutu  skutkuje tym , że uchwała jest nie ważna. Jak się okazuje w Krośnie to nie ma znaczenia.  Wniosek Radnego PiS  o przesunięcie głosowania, celem zapoznania się z dostarczonym w tym samym dniu materiałem, oczywiście po owocnej przerwie nie przeszedł.  Jak zwykle  zadziałał  dobrze zakorzeniony  w krośnieńskiej Radzie system jednomyślności  Koalicji  rządzącej.  Bardzo niepokoi fakt , że  Radni  Klubów  rządzących  w  Krośnie nie mają  możliwości,  czy odwagi  poznać i zastanowić się jakie skutki dla   mieszkańców i miasta spowoduje budowa  planowanej drogi przez środek miasta. Czy rzeczywiście chodzi poprawę  systemu komunikacyjnego?  Czy jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie?  Sprzeciw  i rozczarowanie decyzjami Rady u znacznej części mieszkańców  pozostał.

 

Jan Juszczak

Stowarzyszenie Mieszkańców  Miasta

Krosno


Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=