Krosno dla mieszkańców - Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 

 


Sprawa Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Krośnie.

 

Sprawa zagospodarowania odpadów komunalnych jest bardzo poważnym problemem w skali kraju, województw, a rozwiązanie tego problemu jest także ważne dla każdej gminy i mieszkańców. „Produkujemy” coraz więcej śmieci i wszyscy jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procesie ich likwidacji. Polskie prawo dotyczące likwidacji odpadów wymaga dopracowania, ponieważ nie obejmuje w sposób jednoznaczny wszystkich aspektów zagadnienia, dlatego wydawane są nowe akty prawne w tej sprawie. Ministerstwo Ochrony Środowiska opracowało Krajowy Plan Gospodarki Odpadami /KPGO/ , zaś Urząd Marszałkowski w Rzeszowie opracował Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami /WPGO/, który m/in zawiera dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych w poszczególnych gminach województwa podkarpackiego, oraz określa cele i kierunki rozwiązania problemu odpadów w województwie i w gminach.  Opracowany wcześniej plan jest teraz na etapie aktualizacji i zatwierdzenia przez Sejmik Wojewódzki. Poszczególne gminy uczestniczą w opracowaniu tego planu w ten sposób, że składały swoje wnioski do tego planu, a do  12. 07.20116r wszystkie gminy, instytucje, a nawet osoby fizyczne mogły składać uwagi do projektu tego planu.

Urząd Marszałkowski, Departament Ochrony Środowiska zorganizował konsultacje społeczne w różnych gminach, również i w Krośnie. Odbyło się dwa zebrania z udziałem Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Pana Andrzeja Kuliga, który te konsultacje prowadził. W zebraniach uczestniczył Prezydent Krosna Pan Piotr Przytocki.  Druga konsultacja w tej sprawie odbyła się na początku lipca 2016r, – na którą przybyło ponad 200 mieszkańców. Była rzeczowa dyskusja w trakcie, której mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat tych elementów projektu planu, które dotyczą Krosna. Zdecydowana większość mieszkańców, a praktycznie wszyscy zabierający głos, wypowiadali się przeciwko budowie spalarni odpadów przy ul. Sikorskiego oraz przeciwko rozbudowie/ modernizacji Regionalnej instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Białobrzeskiej - odpadów zwożonych do Krosna z południowej części województwa podkarpackiego.  Należy podkreślić że wymienione instalacje zostały umieszczone w projekcie WPGO, na wniosek władz samorządowych Krosna, które uparcie dążą do realizacji tych inwestycji wbrew opinii licznych grup mieszkańców Krosna, którzy obawiają się, że realizacja tych instalacji spowoduje pogorszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców. 

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Krosna wniosło uwagi do projektu w/wym. planu z prośbą o wykreślenie tych instalacji. Jest to zgodne z opinią dużej części mieszkańców, wyrażonej podpisami wniosku o referendum w sprawie spalarni /ponad 5000 podpisów/ oraz podpisami pod uwagami do planu, które podpisało ……… mieszkańców. Za wykreśleniem tych instalacji z planu wypowiedzieli się liczni mieszkańcy uczestniczący w w/wym. konsultacjach i podczas innych wcześniejszych konsultacji w dzielnicach.

Niestety, władze Krosna z Panem Prezydentem na czele uparcie dążą do realizacji tych inwestycji. Niekiedy wyprzedzając założenia zatwierdzanego planu /WPGO/ i jak się okazuje pomijając określone prawem procedury. Jest to niepokojące, ponieważ są już wydawane pieniądze z budżetu miasta na inwestycje, które nie mają akceptacji społecznej, nie są określone jednoznacznie: koszty inwestycji, źródła finansowania, wpływ na środowisko i ludzi, efektywność oraz nie są podane inne warianty rozwiązania problemu odpadów korzystne dla naszego miasta i mieszkańców. Obserwujemy duży chaos w procedurach przygotowania tych inwestycji, a także zaskakująco dużą niekompetencję.

Władze nie potrafią przekonująco i rzeczowo uzasadnić celowości tych inwestycji.  Pan Prezydent oraz Prezes MPGK posługują się pomówieniami pod adresem naszego Stowarzyszenia i zarzucają nam szerzenie dezinformacji wśród mieszkańców i manipulacje.

Dlatego do Pana Prezydenta Piotra Przytockiego wystosowaliśmy dwa pisma, w których przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie dotychczasowych działań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w Krośnie, oraz w sprawie pomówień pod adresem naszego Stowarzyszenia. Uważamy, że mieszkańcy również powinni być poinformowani o naszym stanowisku w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi w Krośnie, dlatego dla zainteresowanych mieszkańców, przedstawiamy poniżej treść tych pism:    

         

 

                                                                                             Krosno 02.08. 2016.

 

                 Sz. Pan

                 Piotr Przytocki

                 Prezydent Miasta Krosna 

 

W nawiązaniu do pisma Pana Prezydenta z dnia 14.06.2016r w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Krosna pragnę przekazać nasze stanowisko w sprawie planowanych inwestycji w zakresie gospodarki  odpadami w Krośnie oraz odnieść się do wyżej wymienionego pańskiego pisma i przedstawionych w nim zarzutów wobec naszego Stowarzyszenia i prezentowanych w nim pomówień pod naszym adresem.

1.  Na wstępnie pragnę podkreślić, że mamy prawo wypowiadać się w sprawach dotyczących pańskich decyzji i decyzji Rady Miasta, które dotyczą miasta Krosna i nas mieszkańców.

Chcę również podkreślić, że  nie bawimy się w błędne interpretacje i  manipulacje, które nam Pan przypisuje. Takie działanie jest domeną Pana i Pana podopiecznych z MPGK, co wynika z Waszych publicznych oświadczeń i pism. Jest wiele na to przykładów m/inn: pańskie publiczne oświadczenia, że z komina spalarni będzie wydobywać się tylko para wodna, twierdzenie przez sprowadzonych przez MPGK „ekspertów” , że poza granice działki na, której ma być wybudowana spalarnia nie wydobędą się żadne trujące związki, zakamuflowana nazwa spalarni jako Blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym /RDF/, odrzucenie przez Radę Miasta referendum z powodu przewidywanego, „nie zrozumienia” przez mieszkańców prawidłowych pytań referendalnych w sytuacji gdy wszystkie warunki wymagane prawem przez wnioskodawców zostały spełnione. Była to wielka manipulacja Rady Miasta po to, aby nie dopuścić do głosu mieszkańców w referendum. Uzasadnienie uchwały Rady Miasta /odrzucającej referendum/ tym, że mieszkańcy Krosna mogliby nie zrozumieć prostych dwu zdań sformułowanych zgodnie z ustawą dotyczącą gospodarki z odpadami, było wielką manipulacją.  

2. Wszystko co jest wpisane do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i dotyczy Krosna nie jest wpisane z inicjatywy władz wojewódzkich, tylko na wniosek MPGK Krosno i władz gminy Krosno. Potwierdził to urzędnik Urzędu Marszałkowskiego na ostatnich konsultacjach w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.  / Sam Pan zapewne to słyszał./ Chyba nie było takiej sytuacji, że Pan nie wiedział jakie inwestycje zgłosił do WPGO Prezes MPGK.  Podpieranie własnych decyzji strategia planistyczną Urzędu Wojewódzkiego jest manipulacją.

3.  W sprawie zagospodarowania odpadów sprawa energetyki jest sprawą nie bez znaczenia, ale drugorzędną. Głównym problemem jest zagospodarowanie i utylizacja odpadów, które w ogromnych, narastających ilościach, są zagrożeniem dla środowiska. Wiadomo, że nie ma rozwiązań idealnych, ale chodzi o takie zagospodarowanie odpadów, które maksymalnie ograniczy dewastuję środowiska i wpływ na zdrowie ludzi. To kryterium jest najważniejsze. Władza, która o tym zapomina jest władzą niemoralną i działa niehumanitarnie. Przysłowiowe „góry śmieci” są zagrożeniem dla środowiska, ale nie można ich tak likwidować, aby stwarzać dodatkowe zagrożenia w wyniku zastosowania niewłaściwych technologii, które spowodują wyemitowanie do atmosfery dodatkowych silnie trujących związków. / m/inn. furanów i dioksan/ Są już opracowywane i znane, oraz zalecane również w Polsce rozwiązania oparte o ścisłą segregację i recykling. W tych rozwiązaniach spalarnie są przewidywane do zastosowania na końcu procedur w procesie likwidacji odpadów, a na pewno nie są zalecane w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, co usiłujecie zrobić w Krośnie. ( Założenia, że tylko 30% odpadów może być spalane i składowane są zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami /KPGO/, który w niedługim czasie wejdzie w życie.) Kamuflaż i pośpiech, w jakim Pan dąży do osiągnięcia swojego celu przekonuje nas, że chce Pan wyprzedzić założenia wynikające z planu Krajowego i wojewódzkiego w sposób niezgodny z tymi planami. Wydajność spalarni 35,2 tyś ton na rok to jest więcej niż 30% planowanej do spalania ilości odpadów wytwarzanych w Krośnie i przywożonych z zewnątrz. 

4.  Powołuje się Pan na przepisy unijne i krajowe, ale ani przepisy UE ani krajowe nie narzucają tego, że w Krośnie przy osiedlu mieszkaniowym, ma być regionalna spalarnia odpadów. Tę przepisy narzucają warunki – określają cele - w zakresie rozwiązania problemu śmieciowego i zmuszają gminy i społeczeństwo do takich rozwiązań, aby narastające góry śmieci i liczne wysypiska, nie były przyczyną dewastacji środowiska. Nie narzucają technologii, według, której ten problem ma być rozwiązany.  Rozwiązania proponowane przez Pana i pańskich urzędników, stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska dlatego, że proponowane technologie i niejasne metody kontroli procesów nie gwarantują bezpieczeństwa, a ponadto lokalizacja inwestycji jest wysoce niewłaściwa. Tę technologię i lokalizację spalarni przyjął Pan, po konsultacjach z bliżej nieokreślonymi ludźmi, ale na pewno nie z mieszkańcami Krosna. Twierdzenie Pana, że działacie na rzecz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w myśl przepisów krajowych i zagranicznych jest właśnie manipulacją.

Wszystkie zmiany w przepisach prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów nie wykluczają tego, że spalarnie mogą znacząco wpływać na środowisko / i ludzi/ i nigdzie nie ma zapisów, że dopuszcza się budowę takich instalacji przy lub na osiedlach mieszkaniowych.  Żadnych zagrożeń dla ludzi, nawet domniemanych, jeśli się tych ludzi szanuje lekceważyć nie można.

5. Proponowane przez Pana rozwiązania /bo rozumiemy, że w Krośnie jest Pan głównym decydentem/ zagrażają mieszkańcom, ponieważ przy zakładanej temperaturze spalania odpadów 850 do 1000 stop C paliwa alternatywnego, wytwarza się kilkaset trujących związków chemicznych, których nie da się wszystkich mierzyć i kontrolować w czasie rzeczywistym. /Również ze względu na koszty/ Ponadto nigdy nie będzie wiadomo na pewno, jakie związki chemiczne będą się wydzielać w procesie spalania, ponieważ nie będzie wiadomo, jaki skład chemiczny będą mieć spalane odpady. Nie ma też gwarancji, że proponowane mokre filtry będą pracować w sposób skuteczny i stabilny przez dłuższy czas. W raporcie i decyzji środowiskowej te sprawy zostały pominięte. Założono w nim sytuację niemal idealną tzn. że spaliny będą oczyszczane w 99,8%. Skąd będzie wiadomo, że tak będzie, skoro pozostałe kilkaset szkodliwych związków chemicznych nie będzie mierzone.  Jest możliwa kontrola /monitoring/ i blokada instalacji tylko w oparciu o kilka lub kilkanaście parametrów.   Ten problem jest w Waszej „argumentacji” przemilczany, a jest to główny powód przez, który państwa zachodnie zamykają takie spalarnie i zaostrzają warunki działania tych instalacji. Oświadczył Pan, że Pan się nie zna na spalarniach i opiera się Pan na fachowcach i autorytetach, którzy potwierdzają głoszone „argumenty” przez Pana i Prezesa MPGK. Wobec tego proponujemy, aby Pan zmienił sobie fachowców i autorytety. Znajdzie Pan ich na pewno, ponieważ są to pojęcia zrozumiałe dla inżynierów nawet z różnych branż, którzy są zdolni do logicznego inżynierskiego myślenia.   / Nie muszą być wysoko płatnymi profesorami./ 

6.   Według ostatnich informacji - do Krosna ma być przywożone rocznie 70 tyś ton odpadów i z tego 40 tyś ton ma być przerabiane metodą biologiczną, Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 40 tyś ton/ rok i budowa spalarni odpadów o wydajności 35,2 tyś ton/rok według Pana ma być wyrazem dbałości o środowisko i zdrowie ludzi. W powszechnej opinii mieszkańców, jest to wyrazem hipokryzji i manipulacji.   Jest to droga do skażenia Krosna i zwiększenia odoru w mieście.

Wiarę w takie pańskie „argumenty” rozwiewa m/inn ten odór, którym raczy Pan mieszkańców Krosna. Przy zastosowaniu przyjętej technologii suszenia w kontenerach /60 stop C/ i przy stabilizacji odpadów na pryzmach otwartych, czy nawet w pomieszczeniach zamkniętych nie ma gwarancji, że odory nie będą dokuczliwe dla mieszkańców. Przykrycie membraną pryzm nie gwarantuje zatrzymania i rozprzestrzeniania się odoru. Zakładanie, że procesy stabilizacji będą przebiegać idealnie jest manipulacją. Dlatego takie instalacje nie należy budować na przy osiedlach mieszkaniowych. 

Zebrane 5 400, a następnie w ciągu tygodnia 3 400 podpisów mieszkańców Krosna, którzy sprzeciwiają się proponowanym przez Pana rozwiązaniom, czy to nie ma dla Pana żadnego znaczenia? Czy trudno Panu zrozumieć, że działa Pan wbrew opinii mieszkańców? Czy nie zdaje sobie Pan sprawy, że robi Pan parodię z samorządności, która ma być podstawą współżycia społeczności gminnej?

 

Chcemy jednoznacznie podkreślić, że nie jesteśmy przeciwni przeróbce mechanicznej odpadów w ilościach odpowiednich dla pełnego obciążenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, skoro taka instalacja została wybudowana, ale rozbudowa tej instalacji jest niecelowa.  

7.    Pisze Pan, że Rada Miasta Krosna „decydowała o kierunkach inwestycji w gospodarce odpadami na przestrzeni ostatnich lat” jednogłośnie.    Jednogłośnie i zapomniał Pan dodać bezdyskusyjnie, bo kiedy i gdzie Pan słyszał tę dyskusję?  Zatem zastanawiamy się czy Rada w ogóle wiedziała, nad czym głosuje. Mamy przekonanie, że dla wielu radnych określenie RDF- paliwo alternatywne, źródło ciepła w bloku energetycznym i inne, były „czarną magią”, której woleli nie dotykać, żeby się nie skompromitować. Takie głosowania też zaliczamy do kategorii manipulacji.  Może Pan wie, dlaczego większość uchwał, które im Pan przedkłada do zatwierdzenia przyjmują bez dyskusji?

8.   Tłumaczy nam Pan w piśmie, „że inwestorem odpowiedzialnym za realizację działań w dziedzinie gospodarki odpadami, w tym przygotowanie inwestycji jest MPGK w Krośnie sp. z o. o. Spółka jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością itd….itd …. Spółka jest finansowana w sposób niezależny od samorządowego budżetu itd.”

Pragnę wyjaśnić, że innym problemem jest odpowiedzialność „ za realizację działań w zakresie gospodarki odpadami, w tym za przygotowanie inwestycji i jej wykonaniem”, a innym jest podjęcie decyzji o jej realizacji. Za decyzję odpowiedzialny jest Pan i Rada Miasta. Pan, jako ten organ samorządowy, któremu przysługują uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółce komunalnej. Nie jest zrozumiałe jak w spółce komunalnej – będącej własnością gminy - decyzję o tak kosztownej inwestycji i tak istotnej dla środowiska może podejmować Zarząd Spółki, co Pan wyraźnie w swoim piśmie sugeruje. Wynika z tego, że Pan nie sprawuje właściwego nadzoru nad działalnością spółki, a w tym nad wykorzystaniem powierzonego spółce majątku gminnego. (Co zresztą potwierdziła już kontrola NIK dot. działalności spółek komunalnych w Krośnie protokole z 2013r.) Nawet jeżeli spółka MPGK jest finansowana niezależnie od samorządowego budżetu, co Pan podkreśla, to spółka działa na majątku gminy i utrzymuje się za sprawowane usługi na rzecz mieszkańców, jest więc finansowana przez mieszkańców, a Pana obowiązkiem jest dbać o to, aby przez złą działalność spółki komunalnej i realizację niewłaściwych oraz nieefektywnych inwestycji - nie były naruszone interesy mieszkańców. „Spychanie” odpowiedzialności za decyzję uruchomieniu planowanych inwestycji w stronę MPGK, to też jest wyrazem manipulacji.

9. Pisze Pan, że „ Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.” Akuratnie w tej kwestii się zgadzamy. W naszym liście otwartym zadaliśmy Panu szereg pytań dotyczących technologii planowanej inwestycji, efektywności, zabezpieczeń, poziomu emisji, wpływu na zdrowie ludzi i inne. Odpowiedzi na te pytania od Pana nie otrzymaliśmy. Możemy się więc domyślać, że albo Pan nie wie jaką instalację chcecie budować i jak znacząco będzie ona wpływać na środowisko i na ludzi, albo Pan nie chce tych informacji ujawniać Zwykła gospodarność wymaga wiedzy o tym, co się buduje i za jaką cenę.  Najpierw mówiliście, że będzie to kosztować 150 mln zł, teraz 70 mln zł. Więc w końcu ile? Też tego nie wiecie?  Można nie wiedzieć za swoje pieniądze, ale za gminne wypada wiedzieć.

10.   Pisze Pan, że przestrzegacie wszystkich przepisów prawnych dotyczących konsultacji społecznych i procedur przygotowania inwestycji. Szersze konsultacje społeczne rozpoczęły się dopiero wówczas, gdy nasze Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Krosna rozeznało i podało do publicznej wiadomości w formie ulotek, co zamierzacie budować. Podana przez Urząd na tablicy ogłoszeń informacja o tym, że będzie budowany jakiś blok energetyczny na paliwo alternatywne, to nie jest rzetelna informacja dla społeczeństwa w sprawie tak bardzo drażliwej. To nie były rzetelne konsultacje. Wówczas mało kto wiedział o jaki blok energetyczny chodzi i co to jest paliwo alternatywne.  Przez zawieszenie informacji na jednej czy dwu tablicach, może jakiś przepis został spełniony, ale w przypadku inwestycji mającej znaczący wpływ na środowisko, konsultacje ze społeczeństwem mają być przeprowadzone rzetelne na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji. 

Dobitnym wyrazem celowego utrudniania konsultacji społecznych była odmowa naszemu Stowarzyszeniu dostępu do Raportu wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ jak nam wyjaśniono w piśmie odmownym „naruszyłoby to interesy gospodarcze MPGK na rynku”.

 Zarówno Raport wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja środowiskowa są obarczone poważnymi błędami. Nie ma racjonalnych przesłanek technicznych i ekonomicznych że będą fizycznie spełnione zapisy zawarte w tym raporcie.  Jeśli nie będą spełnione, to kto poniesie konsekwencje zmarnowania dużych pieniędzy? Czyżby Mieszkańcy? Powierzchowne są również „analizy odpowiednich organów publicznych” nie adekwatne do wagi problemu i wpływu planowanych instalacji na zdrowie ludzi. Pozbawione odniesienia do planowanych rozwiązań technicznych, które decydują o poziomie wpływu na środowisko.

11.   Racjonalny odzysk surowców wtórnych i zmniejszenie odpadów przeznaczonych do spalania jest możliwy tylko przy zorganizowaniu w gminach ścisłej segregacji odpadów na etapie ich wytwarzania. To jest właściwy kierunek postępowania, który jest preferowany w KPGO.

Państwa, które wybudowały często pochopnie spalarnie zorientowały się, że ich wpływ na środowisko jest bardzo duży.  W konsekwencji wiele spalarni na zachodzie jest likwidowana. Pan zaś powołuje się na to, że na świecie jest 500 spalarni. Być może tyle ich jest, ale nie należy popełniać błędów, które popełniono w państwach zachodnich. Proszę sprawdzić, ale wybudowane w Polsce spalarnie mają dużo gorsze parametry emitowanych substancji szkodliwych niż pracujące w Niemczech.  / Proszę porównać np. parametry spalarni w Hamburgu i w Szczecinie – nie dawno wybudowanej./ Na jakiej podstawie Pan twierdzi, że budowa małych spalarni jest uzasadniona? Jak się to ma do zapisów w planie krajowym?  Już obecnie w Polsce są bezmyślnie wybudowane spalarnie, które nie mają zagwarantowanego wsadu na wymaganym poziomie.  Spalarnie powinny być ostatnim członem procedury zagospodarowania i likwidacji odpadów. Przez ostatnie lata nie potrafiliście w Krośnie zorganizować nawet efektywnej i ścisłej segregacji.  To co robicie teraz to jest zwykły chaos pozbawiony uzasadnienia technicznego i ekonomicznego, a  w naszym przekonaniu wynikający z braku kompetencji.

12.   Istotnie nie skorzystaliśmy z zaproszeń Prezesa MPGK na rozmowy, ponieważ uważamy, że na tym etapie przygotowania inwestycji – etapie decyzji - Prezes MPGK nie jest dla nas partnerem. To Pan został wybrany przez mieszkańców i Pan powinien mieszkańcom udzielić wyjaśnień, dlaczego Pan i Rada Miasta podejmujecie takie decyzje, a nie chować się „za plecy” MPGK.  Znamy stanowisko Pana Prezesa, ponieważ na wszystkich spotkaniach i w wywiadach oraz w pismach do różnych instytucji powtarza „w kółko” to samo. Ponadto zaskakuje nas „poziom” dyskusji Pana Prezesa, który bezczelnie nas pomawia, obraża wysyłając pisma pozbawione rzetelnej fachowej argumentacji do różnych urzędów. „Wystawia” związkowców, którzy chyba nie bardzo rozumieją, na czym ten problem zagospodarowania odpadów polega i podpisują różne obrażające Stowarzyszenie Mieszkańców brednie. Można i chcemy dyskutować, również w gronie pracowników MPGK , ale w sposób kompetentny i na temat jak inaczej rozwiązać problem odpadów krośnieńskich bez budowy spalarni. Taki „biznes”, jaki uprawiacie, to nie jest biznes mieszkańców.    Może Pan wie czyj?  /Oby nie było tak, że działa patologia, do której oficjalnie nie przyzna się nikt, a o której nieoficjalnie wiedzą wszyscy. /

13. Powołuje się Pan na to, że z Panem A. Kucharskim uczestniczyliśmy w zebraniach, na których był dyskutowany projekt /czy nawet współtworzony/ projekt „Planu rozwoju miasta Krosna na lata 2015 -2022. Skoro Pan ten problem ciągle porusza to moim zdaniem należy się Panu trochę wyjaśnień. Otóż komisja, która pracowała rzekomo nad wypracowaniem planu pracowała w dniach 24.07. 2014r – uczestniczyło 62 –ie osoby głównie urzędnicy, 19.09.2014r – 49 osób, 19.11.2014r -50 osób. Na tych posiedzeniach mówiono o rzeczach ogólnych dotyczących Krosna. Nie było mowy o żadnym bloku energetycznym. Następnie po 11- tu miesiącach we wrześniu 2014 powstał gotowy plan, w którym wpisano inwestycję pn. „Blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym”. Gotowy plan nie został przedłożony komisji, która ten plan miała wypracować.  Nie było dyskusji, o jaki blok energetyczny chodzi i jakie paliwo alternatywne?  Następnie ten plan został przekazany pod głosowanie na sesji Rady Miasta, która to potulnie i zgodnie go uchwaliła.  Nie było debaty i uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie budowy spalarni w Krośnie.   /Można to sprawdzić w protokole. Tylko ja jeden dzięki dopuszczeniu mnie do głosu /za zgodą rady/ zgłosiłem zastrzeżenie, że plan nie był wystarczająco konsultowany na komisji i ze społeczeństwem./ Oczywiście mój głos nie miał żadnego znaczenia dla biegu sprawy.  W efekcie ten plan i cała procedura jego opracowania oraz uchwalenia to była pokazowa manipulacja.

Twierdzenie, że Rada Miasta podjęła decyzję o budowie spalarni przez uchwalenie tego planu, uznajemy za szczególne kuriozum manipulacji w pracy władzy samorządowej w Krośnie.

W dn. 26. 11. 2013r wysłaliśmy Panu 2- stronicowy zestaw uwag do tego planu zakończony stwierdzeniem: „ Jednocześnie uważamy, że realizowane inwestycje powinny być kapitałem na przyszłość, a nie obciążeniem kolejnych pokoleń.” Oczywiście żaden z naszych 17-tu punktów nie został uwzględniony.

Przypominam to Panu po to, aby Pan skończył z pomawianiem nas o to, że przez uczestnictwo w tych 3-ch spotkaniach, jesteśmy współautorami tego planu.

14.   W czerwcu b.r. na zlecenie MPGK Krosno zostało wykonane opracowanie Instytutu Socjologii w Rzeszowie pn. „Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej”. To opracowanie na tym etapie, kiedy MPGK wydaje już na tę inwestycję pieniądze publiczne, jest elementem manipulacyjnej propagandy.  Już w tytule opracowania jest element manipulacji, ponieważ MPGK nie może planować takiej inwestycji bez prawnej i jawnej zgody właściciela spółki zależnej, czyli władz Gminy Krosno. Jaką wartość może mieć opinia 705 badanych osób w stosunku do ponad 5300 osób domagających się referendum gminnego, które byłoby rzeczywiście demokratyczną formą wypowiedzenia się mieszkańców, a czego tak panicznie Pan wraz z pańskim członem Rady Miasta Krosna się boicie. Jest to kolejne, niepotrzebne wydawanie publicznych pieniędzy przez zależną spółkę komunalną, którą Pan Prezydent podobno kontroluje. Badania autorów opracowania wykazały, że 40,9 % badanych mieszkańców obawia się awarii bloku energetycznego i skażenia środowiska. Warto tu przytoczyć, że Pan Prezes MPGK zaprzecza prawdziwości tego opracowania. Skoro Pan Prezes wie, że w tym opracowaniu są nieprawdziwości, to mam nadzieję, że za tak niewiarygodne opracowanie nie zapłacił.  

Panie Prezydencie, jeżeli tak jest jak piszecie i mówicie, że działania Stowarzyszeni Mieszkańców Miasta Krosna dezinformację i wykazuje brak zrozumienia dla waszych planów oraz prowadzi agresywną kampanię to zróbcie, taką kampanię, aby mieszkańcy uwierzyli, że z komina spalarni będzie wychodziła tylko para wodna, żadna trucizna nie wyjdzie poza teren działki, na której będzie wybudowana spalarnia, że nie będzie odoru wydobywającego się z instalacji mechaniczno – biologicznej i że mieszkańcy sąsiadujący z tymi instalacjami będą mieć pełny komfort życia, nie stracą na wartości domów, działek itd. 

Było i jest wiele manipulacji Pana i Pana podwładnych, które zmuszają nas do zastanowienia, jakie są intencje i cele pańskiego działania.  Uprzejmie proszę najpierw popatrzeć na siebie, a potem innych posądzać o manipulacje i prowadzenie agresywnej kampanii dezinformacyjnej wśród mieszkańców oraz działanie na szkodę społeczeństwa.

Pragnę poinformować Pana, że w naszym Stowarzyszeniu działają ludzie bezinteresowni, którzy ze swojej działalności nie mają żadnych prywatnych interesów, ale nie możemy zaakceptować tego, że władza samorządowa działa chaotycznie, nie proponuje nowoczesnych projektów inwestycyjnych, działa na szkodę mieszkańców i ich ignoruje oraz obraża.  

W imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Krosna wyrażam nadzieję, że Pan i pańscy współpracownicy zechcecie się zapoznać z obecnymi nowoczesnymi technikami rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów i zaproponujecie rozwiązania nieszkodliwe dla zdrowia mieszkańców Krosna, uporządkujecie procedury przygotowania inwestycji dotyczących zagospodarowania odpadów i przeprowadzicie analizę techniczną oraz ekonomiczną proponowanych rozwiązań. Wyrażamy również nadzieję, że wreszcie zrozumie Pan, że nie można lokalizować inwestycji znacząco oddziaływującej na środowisko i zdrowie ludzi na osiedlach mieszkaniowych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Bardzo proszę również uwzględniać fakt, że Krosno nie jest tylko dla władzy, ale również dla mieszkańców, których głos ma Pan obowiązek słuchać i nim się kierować. Uważamy, że już za dużo jest w Krośnie złych decyzji inwestycyjnych. ( m/inn CDS – zmarnowanie terenu byłej Huty 1, złe rozwiązania na lotnisku, „obwodnica” przez środek miasta i inne.)  

Mamy także nadzieję, że Pan Prezydent zechce zapoznać się, jaka jest funkcja i rola władzy samorządowej w gminie i kim dla tej władzy są mieszkańcy gminy /wyborcy/?

 

Z Poważaniem:

Jan Juszczak

                              Przedstawiciel Stowarzyszenia

                        Mieszkańców Miasta Krosna

                                                                                 

 

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego

2. Wojewoda Podkarpacki

3. Pani Dorota Chilik - Wiceprzewodnicząca

    Sejmiku Województwa Podkarpackiego

4. Pan Jerzy Borcz – Przew. Kom. Budżetu

    Sejmiku Województwa Podkarpackiego

5. Sejmik Województwa Podkarpackiego

 


 

                                                                                                        Krosno 05.08.2016.r     

                  Sz. Pan

               Potr Przytocki

               Prezydent Miasta Krosna   

 

                                                                                                                                                                                        W nawiązaniu do pisma Pana Prezydenta z dnia 18.07.2016r. do Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Krosna oraz jako pełnomocnik inicjatora referendum gminnego pragnę przekazać nasze stanowisko w sprawie planowanych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w Krośnie oraz odnieść się do wyżej wymienionego pańskiego pisma i przedstawionych w nim zarzutów wobec naszego Stowarzyszenia i prezentowanych w nim pomówień pod naszym adresem.

                                                                                                                                                 

W swoim piśmie wskazuje Pan, iż wznowienie postępowania w sprawie rozbudowy składowiska odpadów zostało wszczęte na skutek wniosku jednego ze Stowarzyszeń, jednocześnie bezpodstawnie zarzucając wykorzystanie przez to Stowarzyszenie „niuansów prawnych”. Pomiął Pan przy tym szereg istotnych szczegółów sprowadzając wszystko do lakonicznego sformułowania, iż MPGK wycofało się z rozbudowy składowiska odpadów.      Nie mniej jednak zmuszony jestem aby wyjaśnić kilkumiesięczną procedurę związaną z wznowieniem postępowania (która do dnia dzisiejszego nie została zakończona).

                Otóż, aby można było rozbudować składowisko odpadów w Krośnie niezbędne było uzyskanie przez MPGK Krosno Sp. z o.o. decyzji środowiskowej, decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Aby nie dopuścić do absurdalnej i pozbawionej logicznych i ekonomicznych argumentów inwestycji, jaką była rozbudowa składowiska odpadów w Krośnie jedno ze Stowarzyszeń wsłuchując się w głosy mieszkańców Krosna, Korczyny i Odrzykonia w dniu 4 grudnia 2015r. wystąpiło z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę składowiska odpadów. Stowarzyszenie w swoim wniosku wskazało, iż przedmiotowa decyzja narusza przepisy art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 2013r. poz. 1393 z późn. zm.) . Prawo lotnicze (Dz. U. z Zgodnie, bowiem z dyspozycją art. 87 ust. 6 pkt 1 w/w ustawy zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy, budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków. Przepis ten wprowadza znaczne ograniczenia w prawie własności, ograniczając w znaczny sposób możliwości planowania inwestycji sprzecznej z w/w przepisem. Nie ulega żadnej wątpliwości, iż planowana inwestycja związana z rozbudową składowiska odpadów stanowić będzie źródło żerowania ptaków. Organ w żaden sposób w toku prowadzonego postępowania, jak również przy wydaniu przedmiotowej decyzji nie uwzględnił tego przepisu. Przepis ten w zasadzie dotyczy realizacji uprawnień właścicielskich, co do nieruchomości. Prawo własności jest prawem chronionym konstytucyjnie, jednak nie oznacza to, że ochrona ma charakter nieograniczony, absolutny i właściciel może w sposób dowolny wykorzystywać swą nieruchomość. Jak każda wartość konstytucyjna prawo własności podlega ograniczeniom, niezbędnym dla ochrony różnorodnych innych wartości (zob. np. L. Garlicki, Komentarz do art. 31 Konstytucji, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, Warszawa 2003; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 r., II OSK 460/07). Nie ulega tu wątpliwości, iż ustawodawca wprowadzając ograniczenie w prawie własności wynikające z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze miał na celu ochronę wynikającą z bezpieczeństwa funkcjonowania lotniska. W celu wykazania, iż planowana inwestycja objęta zaskarżoną decyzją nie może być realizowana na terenach wskazanych przez wnioskodawcę, należy wykazać dwie przesłanki. Po pierwsze należy wykazać, czy dana inwestycja może stanowić źródło żerowania ptaków, a po drugie czy planowana inwestycja zlokalizowana będzie w odległości do 5 km od lotniska. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy składowiska odpadów, na którym mają być składowane odpady komunalne (w tym odpadów biodegradowalnych). Oznacza to, iż tego rodzaju odpady komunalne bez wątpienia stanowić będą źródło żerowania ptaków. Odnosząc się natomiast do drugiej przesłanki należy wskazać odległość od lotniska w Krośnie do działek, na których planowana jest inwestycja wynosi ok. 3 km.

                Stowarzyszenie słusznie wskazało naruszenie przez Prezydenta Miasta Krosna przepisów prawa lotniczego przy wydaniu decyzji dot. pozwolenia na budowę składowiska odpadów, które to przepisy Pan Prezydent nazywa „niuansami prawnymi”.

                Nie jest również prawdą, że tylko na wniosek Stowarzyszenia zostało wznowione postępowanie w sprawie rozbudowy składowiska odpadów, ponieważ w dniu 14 marca 2016r. to Pan Prezydent z urzędu wznowił postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy składowiska odpadów w Krośnie. W swoim lakonicznym uzasadnieniu wskazał Pan, iż zgodnie z przepisami prawa lotniczego konieczne jest dokonanie uzgodnień przedmiotowej decyzji z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Oznacza to, iż nie tylko decyzja w sprawie pozwolenia na budowę została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa, ale także decyzja lokalizacyjna. Innymi słowy to Pan Prezydent sam z urzędu wszczął postępowanie wznowieniowe, aby „naprawić” dotkniętą wadami formalno-prawnymi decyzję lokalizacyjną. Jednak pomimo kierowanych wniosków do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zwanego dalej Prezesem ULC) przez Prezydenta Miast Krosna oraz MPGK Krosno, Prezes ULC dwukrotnie odmów uzgodnienia rozbudowy składowiska odpadów.  Z uwagi na fakt, iż decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jak również decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wydane zostały z naruszeniem prawa zasadnym jest wydanie rozstrzygnięcia, które wyeliminuje te decyzje z obrotu prawnego. Pan Prezydent zamiast jak najszybciej wydać taką decyzję bezpodstawnie próbuje zbagatelizować działania MPGK Krosno w walce o rozbudowę składowiska odpadów i oskarża Stowarzyszenie i inne osoby protestujące o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, wykorzystując jednocześnie brak wiedzy prawniczej społeczeństwa. Dlatego też słusznie sygnatariusze listu do Pana zauważyli panujący ogromny chaos w zakresie inwestycji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Z jednej strony w dniu 18 grudniu 2015r. prezes MPGK zapewnia publicznie, że nie będzie rozbudowy składowiska, a w piśmie z dnia 14 kwietnia 2016r. pisze do Prezesa ULC o uzgodnienie rozbudowy składowiska odpadów. Oznacza to, iż za plecami mieszkańców prezes MPGK Krosno do samego końca przekonywał Prezesa ULC o słuszności rozbudowy składowiska odpadów w Krośnie. Mimo silnych zabiegów Prezes ULC odmówił uzgodnienia rozbudowy składowisk odpadów. Jednak działania Pana Prezydenta jak i działania MPGK Krosno w sprawie rozbudowy składowiska odpadów przy braku transparentności uderzają w wizerunek i wiarygodność nie tylko MPGK ale przede wszystkim w Pana osobę. 

Jednocześnie z wielką ulgą przyjąłem wiadomość, iż pomimo olbrzymiej ilości protestów, apelów i próśb mieszkańców Krosna, Korczyny i Odrzykonia, które jednak nie skłoniły Pana do odstąpienia od rozbudowy składowiska, udało się to Stowarzyszeniu, które działając na podstawie przepisów prawa, które Pan nazywa „niuansami prawnymi”, przypomniało Panu, iż organy władzy publicznej zobowiązane są do przestrzegania przepisów.

Odnosząc się natomiast do kolejnej sprawy opisanej w Pana piśmie a dotyczącej instalacji zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych w hermetycznych bioreaktorach wyposażonych w biofiltry, jestem z zmuszony z przykrością stwierdzić, iż podane w piśmie dane są niezgodne z prawdą. W swoim piśmie podaje Pan informację, iż aktualnie eksploatowana jest instalacja składająca się z 46 reaktorów i 3 biofiltrów, a planowe jest jej zwiększenie o kolejne 10 szt. reaktorów. Dodatkowa instalacja dotycząca 10 szt. bioreaktorów będzie mogła zostać zainstalowana po uzyskaniu stosownych decyzji, które obecnie są w toku postępowania. Natomiast zgodnie z prawdą MPGK posiada jedynie ostateczną decyzję dotyczącą eksploatacji 24 szt. bioreaktorów kontenerowych, 3 szt. biofiltrów, 3 szt. modułów napowietrznych, dla których Pan Prezydent wydał w dniu 17.12.2014r. decyzję środowiskową, w dniu 28.11.2014r. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz w dniu 20.03.2015r pozwolenie na budowę. Jest to nowa instalacja dla wszystkich odpadów biodegradowalnych. Z uwagi na brak zgody Prezesa ULC (art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 2013r. poz. 1393 z późn.zm) dotyczącej lotniska oraz lądowiska helikopterów przy szpitalu wojewódzkim, decyzja Prezydenta Miasta Krosna Nr. 82/2015 z dnia 20.03.2015r. o wydaniu pozwolenia na budowę również może być dotknięta wadą nieważności. Wielkośc instalacji (40000 ton/rok) oraz przyjęta technologia kwalifikują instalację jako żerowisko ptaków. Natomiast pozostała instalacja składająca się z 22 szt. bioreaktorów oraz 4 szt. biofiltrów wraz z zadaszeniem placu do stabilizacji odpadów po pierwszej fazie w zamkniętych reaktorach oraz procesu kompostowania odpadów zielonych, – dla których wydał Pan w dniu 22.01.2016r. decyzję środowiskową, która została w miesiącu maju br. uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Oznacza to, iż w chwili obecnej MPGK ma jedynie niepewną zgodę na eksploatację 24 szt. bioreaktorów a nie 46 szt., które Pan Prezydent podaje w piśmie.

Jednocześnie należy z całą stanowczością zaznaczyć, iż prowadzone czynności formalno-prawne przez MPGK Krosno w sprawie uruchomienia instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych naruszają przepisy środowiskowe, bowiem dzielą całe przedsięwzięcie na etapy w taki sposób, że dla każdego z etapów wydawana jest odrębna decyzja środowiskowa. W tej sprawie wielokrotnie wypowiadał się sąd administracyjny. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie oceny oddziaływań na środowisko powinno wykazać całościowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku przedsięwzięć powiązanych technologicznie niedopuszczalne jest, zatem „dzielenie” ich na części i sporządzanie cząstkowych raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, które znajdują się na obszarze właściwości jednego organu administracji właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. „SALAMI SLICING” – zdecydowanie negatywnie postrzegane jest przez Komisję Europejską i w przyszłości inwestor nie będzie mógł otrzymać dofinansowania ze środków zewnętrznych. Celu dyrektywy 85/337/EWG nie wolno omijać poprzez dzielenie przedsięwzięć. Nieuwzględnienie łącznego rezultatu nie może skutkować w praktyce wyłączeniem ich w całości z obowiązku poddania ocenie, podczas gdy rozpatrywane łącznie mogą wywierać znaczące skutki na środowisko naturalne (wyrok ETS, sprawa C-142/07). MPGK powinien złożyć wniosek o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla tylu sztuk bioreaktorów kontenerowych ile ostatecznie zamierza zamontować na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.  Wówczas raport powinien wykazywać kumulację odziaływań zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji na środowisko i otoczenie. Podczas gdy spółka w sposób niedopuszczalny dzieli przedsięwzięcie na etapy, chcąc tym samym „ominąć” przepisy i wymagania środowiskowe.

Odnosząc się natomiast do zastosowania przez MPGK Krosno technologii membranowej, która ma zapewnić oczyszczanie powietrza procesowego w zakresie odoru, pyłu i bakterii, należy stwierdzić, iż po paz pierwszy słyszę o planach zastosowania tej technologii przez MPGK. Do tej pory zgodnie z przedkładanymi raportami w sprawie wydania decyzji środowiskowej spółka komunalna MPGK wnioskowała, iż (…) odpady przeznaczone do kompostowania, rozładowywane są na wydzielonym placu. Materiał strukturalny kierowany do kompostowania to m.in. pozostałości po przycince drzew i krzewów, liście, gałęzie, kora, trawa, owoce, warzywa, odpady kuchenne. Rozdrobniony i wymieszany materiał jest za pomocą ładowarki przemieszczany na plac kompostowni pryzmowej. Na obszarze placu układane są kolejno i sukcesywnie przerzucane pryzmy kompostowe. Układ pryzm równoległy do krawędzi placu oraz zachowanie odpowiednich odstępów między pryzmami umożliwia sprawną eksploatację kompostowni i systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiału kompostowego. Dowożone na kompostownię odpady są rozdrobnione, a następnie po wymieszaniu są przemieszczone na plac kompostowy, gdzie usypane zostaną w pryzmy.

Na placu kompostowni jednorazowo może być usypane 8 pryzm kompostowych (odstępy między pryzmami ok. 1,5 m).

Proces kompostowania obejmuje dwie fazy:

– kompostowanie wstępne, okres ok. 2 tygodni,

– dojrzewanie, okres ok. 2-3 miesiące.

Zastosowanie technologii membranowej oznacza, iż po licznych uwagach i zarzutach MPGK wprowadza po raz kolejny modyfikację w swoich planach. Potwierdza to jedynie fakt, iż MPGK nie posiada strategii czy koncepcji a nawet planu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystko robione jest na przysłowiowym kolanie bez gruntownej analizy czy konsultacji społecznych. Dlatego też bezpodstawnym jest zarzut, że Stowarzyszenie, czy osoby protestujące wprowadzają mieszkańców w błąd czy szerzą dezinformację, skoro MPGK Krosna samo nie posiada wszystkich wymaganych zezwoleń i co najgorsze nie ma strategii, w jaki sposób zagospodarować odpady, zmieniając, co jakiś czas swoje plany. W tej sytuacji mieszkańcy sami czują się zdezorientowani.

Zarzuca Pan również osobom protestującym wprowadzanie Mieszkańców w błąd, iż powstanie instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych w postaci reaktorów spowoduje zwiększenie uciążliwości ZUO w Krośnie. Zarzuca nam Pan również straszenie mieszkańców zwiększeniem ilości odpadów do przetwarzania w ZUO w Krośnie, nie przytaczając jednocześnie naszych argumentów czy nie mówiąc o systemie zagospodarowania odpadów w naszym regionie. Otóż przypominam Panu, iż obecnie system zagospodarowania odpadami komunalnymi został uregulowany w naszym regionie uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/409/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego. Na wniosek MPGK Krosno i Gminy Miasto Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wniosek został uznany za Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Instalacja ta od lipca 2013r. jest jedyną instalacją, do której mogą być przywożone odpady zmieszanie i odpady biodegradowalne (odpady zielone) z 32 gmin tworzących obecnie region południowo – zachodni województwa podkarpackiego. ZUO nie było ani w 2012r. ani nie jest obecnie przygotowane do przyjmowania odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych. Brak jest instalacji, która by zagospodarowała te odpady w hermetycznej instalacji. Brak przygotowania inwestycyjnego, panujący chaos w podejmowanych decyzjach cały czas powoduje, że mieszkańcy Krosna, Korczyny i Odrzykonia odczuwają odór i fetor dochodzący z terenu ZUO. Dopiero po licznych protestach apelach i wnioskach podejmowanych przez mieszkańców MPGK „podjęło działania”, chcąc w sposób doraźny zminimalizować negatywne oddziaływania ZUO. Pomimo zapewnień składanych przez prezesa zarządu MPGK Sp. o.o. w Krośnie o podejmowanych działaniach w sprawie zmniejszenia uciążliwości zapachowych, do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte skuteczne działania w tym zakresie. Brak przemyślanej strategii oraz panujący chaos w zakresie gospodarki odpadami władze MPGK Krosno oraz Gminy Miasto Krosno chcą przerzucić na Stowarzyszenie obarczając ich winą za swoją niekompetencję, podczas gdy Stowarzyszenia działają na podstawie i w granicach prawa dbając jednocześnie o warunki zdrowia i życia mieszkańców Krosna i okolicznych miejscowości. Zarzuca Pan osobom protestującym wybiórcze przekazywanie informacji oraz podawanie nieprawdziwych informacji, podczas, gdy to Pan oraz MPGK manipuluje danymi siejąc dezinformację oraz bezpodstawnie oskarżając osoby chcące w sposób należyty informować mieszkańców.  Takim przykładem manipulacji jest informacja Pana dotycząca referendum gminnego w sprawie spalarni odpadów oraz ZUO.(pismo do mojej osoby z dnia 01.04.2016.r) cyt: ‘Tym samym argumenty, którymi kierowała się Rada Miasta Krosna podejmując uchwałę o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum zostały ostatecznie podtrzymane przez niezawisły sąd”. Panie Prezydencie sąd odrzucił naszą skargę z powodów proceduralnych. Wniosek odwoławczy został złożony za pośrednictwem Urzędu Miasta w wymaganym terminie. Obowiązują jednak zasady trybu wyborczego skarga winna trafic bezpośrednio do sądu i z tego powodu została odrzucona. Nie było wyroku. Czy Pan o tym nie wiedział, czy chciał Pan napisac nieprawdę? Nazwa inwestycji spalarnia odpadów zamiast blok energetyczny zdaniem radnych Samorządnego Krosna mogła wprowadzać mieszkańców w błąd. Obecnie po decyzji Samorządnego Kolegium Odwoławczego który nie uznał bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym za inwestycję celu publicznego w odwołaniu do Sądu Administracyjnego inwestor udowadnia że planowany obiekt jest  cyt: „Podsumowując, problem głównego celu instalacji ma znaczenie dla zakwalifikowania jej do jednego z dwóch typów przetwarzania odpadów: spalarni lub współspalarni”. Zapisane fakty świadczą o tym jak manipuluje Pan mieszkańcami.                           l

                W związku z tym, iż w chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego mieszkańcy Krosna, Korczyny i Odrzykonia złożyli swoje uwagi i zastrzeżenia domagając się przeniesienia instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych do Gminy Zagórz. 

                                                                                        Z Poważaniem:

                                                                                                 Andrzej Kucharski

                                                                                              Przedstawiciel Stowarzyszenia

                                                                                              Mieszkańców Miasta Krosna

 

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego

2. Wojewoda Podkarpacki

3. Pani Dorota Chilik - Wiceprzewodnicząca

    Sejmiku Województwa Podkarpackiego

4. Pan Jerzy Borcz – Przew. Kom. Budżetu

    Sejmiku Województwa Podkarpackiego

5. Sejmik Województwa Podkarpackiego

   Z prośbą o przekazania treści pisma Radnym Sejmiku

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=