Krosno dla mieszkańców - Wątpliwości Spółdzielców
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 
Jest naturalną rzeczą , że członkowie  spółdzielni mieszkaniowej chcą  znać sytuację spółdzielni. Maja prawo wiedzieć o pracy zarządu, rady nadzorczej oraz mieć dostęp do treści regulaminów, które określają  zasady działania poszczególnych organów spółdzielni. Te informacje powinny znaleźć się na stronie internetowej spółdzielni /www.ksm-krosno.pl/. O to zadbał ustawodawca. /Ustawa dot. spółdzielczości z dn. 14.06.2007r/ .  Niestety  te informacje dotyczące Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stronie internetowej nie są zamieszczane. Aby te informacje uzyskać członek spółdzielni musi osobiście udać się do siedziby zarządu. Spółdzielcy dziwią się z jakich powodów zarząd nie wypełnia wymogów ustawowych. Jest to oczywiste utrudnianie dostępu do informacji. Umieszczenie wymaganych informacji dotyczących spółdzielni na stronie internetowej nie wymaga kosztów.

Bardzo wielu członków spółdzielni  jest  zaskoczonych tym, że regulaminy spółdzielni /np. dot przetargów/  są zatwierdzone przez zarząd, zaś statut spółdzielni w & 68 p.9 mówi  jednoznacznie /cyt/ „Do zakresu działań  rady nadzorczej należy zatwierdzanie regulaminów nie będących w kompetencji walnego zgromadzenia. Jest to kolejny przykład  łamania  prawa przez zarząd.

Spółdzielcy w wyniku dyskusji jaka odbyła się na ostatnim walnym zgromadzeniu  zastanawiają się czy rada nadzorcza spółdzielni  nadal  obraduje wyłącznie w obecności zarządu co rodzi wątpliwości  kto kogo nadzoruje.

Najczęściej członków spółdzielni interesują  opłaty.  Na przykład spółdzielcy chcą znać przyczynę wzrostu cen za wodomierze. Prawdopodobnie zarząd nie regeneruje i nie poddaje legalizacji zdemontowanych wodomierzy.  Na przykład  MPGK  Krosno oddaje do regeneracji 90% zdemontowanych wodomierzy. Zregenerowane wodomierze są dwa razy tańsze od nowych, a ich okres użytkowania jest  taki sam.

Mieszkańców spółdzielni niepokoją ciągłe podwyżki  cen za  śmieci. Obecnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca opłata za wywóz śmieci w spółdzielni wynosi  9,5zł i jest znacznie wyższa niż w pozostałych  budynkach w mieście.

Spółdzielcy  są zainteresowani informacją  czy firma wywożąca śmieci została wyłoniona w wyniku przetargi i kiedy była podpisana umowa z tą firmą.

Planowanie  i realizacja robót remontowych wymaga wyjaśnień. Czym jest zakładanie już od kilku lat  kwoty w wysokości  ok. 400zł dla jednej wymiennikowi na uzupełnienie ubytków izolacji nawet wówczas gdy nie planuje się robót na izolowanych przewodach. 

Wśród spółdzielców istnieją obawy iż regulamin dotyczący przetargów w obecnej formie  zatwierdzony przez zarząd  spółdzielni może być korupcjogenny  o czym świadczy jeden

z zapisów regulaminu o treści: „Spółdzielnia może unieważnić przetarg bez podania przyczyn. W przypadku nie dojścia do przetargu /jednokrotnie/ z  powodu unieważnienia,  zarząd spółdzielni upoważniony jest do udzielenia zamówienia z wolnej ręki”.

 Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największą spółdzielnią w Krośnie. Sposób gospodarowania  majątkiem spółdzielców przekłada się na wysokość opłat. Dlatego informacje o decyzjach podejmowanych przez zarząd i o sytuacji  spółdzielni powinna być łatwo dostępna dla zainteresowanych spółdzielców.

                 

 

Andrzej Kucharski

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=