Krosno dla mieszkańców - Listy
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

  
LIST OTWARTY DO RADNYCH MIASTA KROSNA
 Szanowni Państwo
 
Obecna sytuacja w mieście Krośnie coraz bardziej niepokoi liczne grupy mieszkańców. Wzrost bezrobocia powoduje, że wiele rodzin jest w trudnej sytuacji materialnej. Naszym zdaniem niektóre decyzje podejmowane przez władze miasta Krosna w zakresie planów inwestycyjnych naruszają dobra mieszkańców i zagrażają środowisku naturalnemu miasta. Duże obawy budzi rosnące zadłużenia gminy.
W ostatnim czasie lokalne i nie tylko lokalne media „karmią” nas informacjami o sukcesach władzy krośnieńskiej w kwestii rozwoju naszego miasta. Wysokie pozycje w rankingach organizowanych przez prasę krajową oraz „pienia” lokalnych mediów o sukcesach władzy i miasta, zaciemniają prawdziwą rzeczywistość. Nie zmienia to bowiem faktu, że Krosno od paru lat jest miastem upadającym na płaszczyźnie gospodarczej, ludnościowej, kulturowej i naukowej. Tak szeroko zakrojona gloryfikacja rzekomych osiągnięć zaciemnia rzeczywistość i przypomina, propagandę sukcesów z minionej epoki.Niewątpliwie ówczesne sukcesy były większe, ponieważ wówczas przedsiębiorstwa były budowane,a teraz są likwidowane.    W obecnej sytuacji widać wyraźnie, że priorytetową sprawą w Krośnie powinny być    działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, a w tym promowanie lokalnego i rodzimego biznesu. To nie znaczy, że Rada Miasta Krosna wraz z Urzędem Miasta mają przygotowywać miejsca pracy. Nie jest to ich zadaniem, ale w przypadku zagrożenia egzystencji wielu rodzin i braku zatrudnienia dla młodzieży mają obowiązek skutecznie działać w zakresie ochrony istniejących miejsc pracy i tworzenia sprzyjających warunków do powstania nowych. W tej kwestii w Krośnie od wielu lat panuje totalna nieudolność władzy. Zakłady padają jeden po drugim, a tę sytuację zręcznie  tłumaczy się specyfiką wolnego rynku i brakiem możliwości oddziaływania na firmy prywatne. Są jednak różne przykłady wpływania władz lokalnych na miejscowy rynek pracy stosowane w innych miastach Polski, oraz w państwach zachodnich, gdzie różne gałęzie przemysłu są restrukturyzowane i chronione. Władza, która rzeczywiście chce skutecznie działać na rzecz wzrostu gospodarczego w mieście, powinna znać różne rozwiązania, aby pomagać przedsiębiorcom minimalizować istniejące zagrożenia.                                                                          
          Uważamy, że Krosno w dalszym ciągu nie ma spójnej i mobilnej strategii rozwoju gospodarczego miasta. Występuje w niej ponad 100 zadań do wykonania, przez co staje się planem szczegółowym w którym zacierają się strategiczne cele warunkujące rozwiązanie problemów gospodarczych,  decydujących o kondycji miasta i mieszkańców. Jak dotychczas „sztandarowym” hasłem władz miasta jest „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Niestety nie ma informacji na jakie inwestycje, dla jakich inwestorów, za jakie pieniądze tereny pod inwestycje będą przygotowywane oraz jakie będą korzyści dla miasta i mieszkańców.
          Przykładem manipulacji jest nagrodzenie miasta przez Polską Agencję Informacji Inwestycji Zagranicznych S.A. certyfikatem „Grunt na medal 2008”. Patrząc na mapę łatwo się przekonać, że władze miasta wprowadziły organizatora konkursu oraz mieszkańców w błąd, ponieważ nie chodzi o grunt przyległy do lotniska, lecz leżący w granicach rejestracyjnych lotniska i częściowo przyległym do niego, a w planach przeznaczony do sprzedaży. Jak dotychczas nie ma żadnego sprostowania. Prawdopodobnie teraz będzie się uzupełniać decyzje do tego błędu. Jest to przykład wpływania na uchwały Rady Miasta. 
Dlatego od Rady Miasta oczekujemy decyzji, które wstrzymają działania władz miasta zmierzające do:
1. Likwidacji bazaru przy ul. Legionów. Uważamy, że działanie to doprowadzi do ograniczenia kolejnych miejsc pracy w Krośnie, co szczególnie jest niekorzystne w okresie kryzysu gospodarczego. Takie decyzje władz interpretujemy jako dążenie do przekazania tych terenów dla nieokreślonych „inwestorów” kosztem lokalnych kupców. Bazar jest wygodnym miejscem zakupów dla mieszkańców miasta. Dlatego nie powinno się go likwidować.
2. Likwidacji krośnieńskiego lotniska. Jest to wyjątkowo niekorzystne przedsięwzięcie skutkujące zanikiem tradycji lotniczych w mieście i powiecie. Uważamy, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kim są ewentualni inwestorzy i jakie są ich zamierzenia inwestycyjne przy lotnisku. Doskonale wiemy, że wokół lotniska jest ponad 32 ha terenów, które można przeznaczyć pod inwestycje. Dlatego niezrozumiałym jest, dlaczego obecne władze miasta Krosna uparcie dążą do sprzedaży części płyty lotniska. Wniosek prowadzący do wykreślenia lotniska z krajowego rejestru lotnisk świadczy o totalnym ignorowaniu środowisk lotniczych i społecznych mających inne zdanie niż władze naszego miasta. 
3. Dewastacji parku i obszaru pomiędzy rzeką Lubatówką a ul. Łukasiewicza poprzez forsowanie planów budowy niepotrzebnej drogi z kosztowną estakadą nad Lubatówką. Pragniemy zaznaczyć, że liczna grupa mieszkańców wyraziła stanowczy sprzeciw przeciwko planom budowy tej drogi, co zostało wyrażone w stosownym piśmie do Urzędu Miasta Krosna. Planowane przedsięwzięcie oprotestowali również mieszkańcy ul. Łukasiewicza, którzy na spotkaniu mieszkańców osiedla „Południe” powiedzieli wprost Prezydentowi; cyt. … Tej drogi ma nie być” … k.c.
4. Dalszego zadłużania gminy. Przy obecnym stanie zadłużenia, które na koniec roku wyniesie ponad 90 milionów złotych należy spodziewać się zahamowania wszelkich prac inwestycyjnych oraz wzrostu obciążeń mieszkańców ponoszonych z tytułu opłat za usługi komunalne i podatki lokalne. Sytuacja ta może doprowadzić również do ograniczenia możliwości pozyskiwania dotacji unijnych w zakresie inwestycji.
5. Zaniechania nielogicznej inwestycji pod nazwą „Centrum dziedzictwa szkła w Krośnie”. Uważamy, że taką inwestycję należy ulokować w zlikwidowanej Hucie Szkła nr 1.  
6.  Zaniechania budowy kolejnego dużego sklepu w dawnych warsztatach lniarskich przy ul. Grodzkiej. Usytuowanie dużej jednostki handlowej w centrum miasta spowoduje nasilenie ruchu samochodowego w tym rejonie. Natomiast budowa parkingu w obrębie tego sklepu stanowi zagrożenie dla ekosystemu parku i rzeki Lubatówka. Naszym zdaniem wszystkie decyzje dotyczące lokalizacji i budowy dużych sklepów powinny być konsultowane z Krośnieńskim Zrzeszeniem Kupców Przedsiębiorców i Gastronomików.
Oczekujemy również od Prezydenta Miasta Krosna realizacji uchwał poprzedniej Rady Miasta dotyczącej wydzielenia z MPGK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obecna sytuacja prawna MPGK utrudnia pozyskanie dotacji na realizację modernizacji kanalizacji sanitarnej w mieście.
 
Podpisy:
1. Głogowski Stanislaw 
2. Juszczak Jan             
3. Ziobro Julian  
 
4. Kucharski Andrzej
    
5. Habrat Józef    

 Krosno, dnia 23.07.2009 r.

 
 List otwarty do Prezydenta Miasta Krosna
             Pana Piotra Przytockiego
 
Po zapoznaniu się z informacją podaną na stronach portalu krosno24.pl w sprawie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Kierownika Delegatury w Krośnie Pana mgr Antoniego Bosaka informujemy Pana Prezydenta, że chcemy takiego konserwatora.
Atak na urzędnika państwowego, który wykazuje profesjonalizm w dziedzinie zabytków, co najmniej budzi zdziwienie, aby nie podejrzewać innych intencji autorów i inspiratorów tego internetowego paszkwilu na osobę krośnieńskiego konserwatora zabytków.
Pan mgr Antoni Bosak jest absolwentem Wydziału Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest autorem wielu artykułów i prac dotyczących założeń urbanistycznych i rozwoju miast Krosna i Jasła. Jest współautorem poważnych prac pt., „Archeologia Okresu Nowożytnego w Karpatach Polskich” i „Późne średniowiecze w Karpatach Polskich”. Wiemy, że prowadził inwentaryzację zabytków na obszarze całego Podkarpacia. Aby ocenić kompetencje Pana mgr Antoniego Bosaka, należy wpierw poznać dotychczasowy jego dorobek. Bezpardonowy atak na jego osobę oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Panią dr Grażynę Stojak jest dla nich wielce krzywdzący i bulwersuje tych, którzy znają ich zaangażowanie w dziedzinie ochrony zabytków.
Pan Panie Prezydencie i pańscy urzędnicy nie wykazaliście minimum profesjonalizmu i taktu traktując Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Panią dr Grażynę Stojak jako intruza i nawet nie potrafiliście w należyty sposób odczytać jej oczywistych intencji działania na korzyść miasta, co miało miejsce na Sesji Rady Miasta dnia 29 maja 2009 r. i na spotkaniu dnia 21.08.2009 r. Dlatego nasuwają się pytania, kto upoważnił pracowników urzędu miasta do zmasowanego ataku na urzędników państwowych działających zgodnie z literą prawa w zakresie ochrony zabytków. 
A dalej rodzi się pytanie, jakie Pan mgr Antoni Bosak popełnił błędy merytoryczne w zakresie działań na rzecz ochrony zabytków. Szkoda, że Ci ludzie na których powołuje się pracownik Urzędu Miejskiego Pan Zbigniew Piwka nie mają odwagi ujawnić swoich argumentów i nazwisk. Jak wiadomo miasto Krosno jako jedyne na Podkarpaciu nie miało wpisanego do rejestru zabytków ani jednego układu urbanistycznego.
Władze miasta nie zadbały o taką ochronę starówki. Dlatego Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał tego wpisu z urzędu. Przecież Centrum Miasta Krosna w sposób oczywisty musi być chronione.
Powszechnie wiadomo, że obszar Starego Miasta wpisany do rejestru zabytków podnosi jego walory i atrakcyjność dla turystów, a drogi przelotowe prowadzone w obrębie centrum miasta, place na postoje aut i markety tej atrakcji nie podnoszą.
Te ostatnie stanowią badziewie w  historycznie ukształtowanej architekturze miasta, które autor notatki internetowej niesłusznie zarzuca Panu mgr Antoniemu Bosakowi.
W mieście, które chlubi się długą historią, mieni się jako miasto zabytkowe porównywane do Krakowa i nazywane „Małym Krakowem” nie ma osoby kompetentnej ustanowionej przez Pana Prezydenta, która czuwałaby nad estetyką i ochroną zabytków przy merytorycznej współpracy z urzędem ochrony zabytków.
Z niewiadomych powodów został wywołany sztuczny problem, a potwierdza to wypowiedź pracownika Urzędu Miejskiego Pana Zbigniewa Piwka, który sugeruje, że każdy projekt będzie musiał być opiniowany przez Konserwatora Zabytków, co rzekomo będzie blokować inwestycje w obrębie starówki. Dlatego nasuwa się pytanie czy projektowane inwestycje mają być realizowane „na dziko”. Czyżby Pan Zbigniew Piwka nie znał procedur prawnych w tym zakresie, które to z urzędu nakazują taki obowiązek. Lekceważenie tego stanu rzeczy naraża budżet miasta na koszty, a tym samym nas podatników, bo przecież nie można zlecać realizacji projektów bez stosownych konsultacji i uzgodnień decyzji. Taka  nonszalancja w pracy urzędniczej widoczna jest na przykładzie niepotrzebnie poniesionych kosztów budżetowych na opracowanie projektu budowy ronda przy Starym Cmentarzu.
Panie Prezydencie proszę się nie obrażać z byle powodu. Jest Pan przecież Prezydentem z woli mieszkańców miasta Krosna, również tych, na których Pan się obraża. Istotnie, za to wynagrodzenie, które Pan otrzymuje oczekujemy od Pana profesjonalnej pracy, a nie żałosnych skarg na niewiadomo, co. Pan jest organem wykonawczym gminy podległym ogółowi mieszkańców, których wolę Pan powinien wykonywać. Wielka szkoda, że drażnią Pana decyzje urzędnika państwowego, który samodzielnie je podejmuje i nie ulega żadnym naciskom, działając zgodnie z literą prawa i sztuką konserwatorską. Życzymy Panu, aby w najbliższym Pana otoczeniu było jak najwięcej profesjonalnych urzędników na wzór Pana mgr Antoniego Bosaka. Dotychczasowa Pana działalność w znacznej mierze opiera się na tworzeniu mitu sukcesów i narzekaniu na to, że wszyscy Panu przeszkadzają; to urzędy państwowe, to kontrole i wreszcie społeczność krośnieńska, a ostatnio Konserwator Zabytków. Swoim dotychczasowym zachowaniem konfliktuje Pan coraz to nowe grupy mieszkańców miasta. Forsuje Pan absurdalne projekty, m.inn. „Dziedzictwo szkła” pod BWA zamiast w dawnym zakładzie KHS nr 1, lądowisko zamiast lotniska, drogę przez park i śródmieście tzw. Łukasiewicza II, krajowa drogę nr 28 potocznie zwaną obwodnicą dotychczas finansowaną przez krośnieńskich podatników.
List ten piszemy jako mieszkańcy, którzy interesują się historią miasta, jego przeszłością oraz tym, co się dzieje obecnie. Przecież należy uszanować całe bogactwo dziejowe poprzednich pokoleń i myśleć o tym, co po nas zostawimy przyszłym mieszkańcom Krosna.
Panie Prezydencie dlatego „My chcemy takiego Konserwatora Zabytków w mieście Krośnie” jakim jest Pan mgr Antoni Bosak.
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Krosna
 
1.  Juszczak Jan
 
2. Habrat Józef
 
3. Kucharski Andrzej
 
4. Tenerowicz Marek
 

Krosno, dnia 23.09.2009 r.
                       
Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=